וילי-פוד השקעות בע"מ

ברוכים הבאים לאתר הבית של וילי-פוד השקעות בע"מ (להלן: "האתר" ו- "ויליפוד", בהתאמה).
האתר מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של החברה ולמוצריה.
השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה ובדפים אחרים באתר. מובהר כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.
כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
כותרות הסעיפים, בתנאים אלה, הן לצורך הנוחות בלבד.

1. השירותים באתר

1.1 האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות ויליפוד ומוצריה, המיועדים בעיקר לקהל הצרכנים.
1.2 כל גולש מוזמן להשתמש באתר, בכפוף להסכמה לתנאים אלה ולקבלתם.
1.3 על אף האמור לעיל, רשאית ויליפוד למנוע או להגביל את השימוש של גולש כלשהו בשירותי האתר, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, בלי שיהיה עליה לנמק זאת.
1.4 אין להשתמש באתר אלא למטרות שאינן מסחריות.
1.5 הזכויות באתר, על כל התכנים והשירותים הנמצאים בו, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הן של ויליפוד או שהיא בעלת זכויות שימוש בהן. אין לעשות כל שימוש בתכנים ובשירותים האמורים, לרבות בסימני המסחר המוצגים באתר, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת של ויליפוד.
1.6 הינך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
1.7 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

2. אחריות

2.1 השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
2.2 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם – לא ניתן להתאים את התכנים לצרכיו של כל גולש ולגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ויליפוד בגין אי התאמת התכנים לצורכיהם.
2.3 ויליפוד אינה מתחייבת כי הפירוט לגבי מוצריה ככל שיפורסמו באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות הגולשים. ויליפוד לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
2.4 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ויליפוד בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיו.
2.5 ויליפוד אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה או במערכות התקשורת אצל ויליפוד.
2.6 הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי במידע המוצג באתר בקשר למוצריה של ויליפוד עלולות להיות טעויות או חוסרים כלשהם וכי לאתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהן בגין השימוש שיעשה הגולש באתר וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע שיופק על ידי הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד.
2.7 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.
2.8 המידע אודות המוצרים והמאכלים שבאתר מסתמך על הנתונים שצדדים שלישיים מפרסמים על גבי אריזות המזון בלבד ועל נתונים שנשלחו אל ויליפוד על ידי היצרנים עצמם. האתר לא מוסיף ו/או משנה את הנתונים, אלא מציג אותם כפי שהיצרן מפרסם (תוך התאמה לעיצוב, מבנה ומערכת האתר), לרבות המידע הנוסף, רכיבי המוצר, מידע לאלרגנים, הערך התזונתי, כשרות, צבעי מאכל, חומרים משמרים וכו'. פרטי ונתוני המוצרים משתנים לעיתים על ידי היצרנים, ולכן יש לקחת זאת בחשבון ולהתבסס על הנתונים על אריזות המזון עצמן. המידע המופיע באתר אודות רכיבי המוצר אינו מחליף את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו. בכל מקרה של ספק יש להסתמך על המידע שעל גבי המוצר בלבד. לא תחול על ויליפוד אחריות ו/או חבות בגין כל נזק אשר ייגרם מהשימוש בנתונים, שכן אינם נבדקים על ידי ויליפוד (הכוונה לבדיקות מעבדה) ואינה אחראי לאמיתות הנתונים. לעושה שימוש במידע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעקבות השימוש במידע שמוצג. כמו כן, עלולות להיות טעויות וסטיות בנתונים המוצגים באתר ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה בשל כך.
2.9 כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תמונות, תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים בקטלוג המוצרים ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, תמונות, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
2.10 לרוב, ויליפוד ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים המופיעים באתר, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידי ויליפוד בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן הרלוונטי. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
2.11 בשום נסיבות לא יחול על ויליפוד ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

3. שינויים באתר

3.1 ויליפוד רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, ויליפוד רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.
3.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לויליפוד נתונה הזכות לעדכן את רשימת המוצרים על כל פרטיהם מעת לעת, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד.
3.3 לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי ויליפוד, בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם.
3.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ויליפוד להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או מקצתה.

4. מתכונים ומידע נוסף

4.1 האתר יכול לכלול מדי פעם מתכונים, מידע על מזון ותזונה וכיו"ב, אשר ייתכן ובמסגרתו יובאו בו דעות של מומחים בתחומים אלה וכן המלצות שונות של בני סמכה בתחומים אלה. מובהר ומודגש כי המידע והעצות הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד. מידע זה אינו תחליף לבדיקה ולייעוץ של אנשי מקצוע. אין לראות במידע זה אבחנה או חוות דעת מקצועית (רפואית, תזונאית או אחרת) או המלצה כלשהי. בכל מקרה בו יש חשש לבעיה רפואית או בתחום התזונה יש להיוועץ ברופא או בתזונאי.
4.2 אין האתר אחראי לנכונותם של המתכונים הנכתבים באתר ומומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך בכל נושא בריאותי/תזונתי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, וכל האחריות מוטלת על ספקי ומוסרי התכנים והמידע שהועלו על ידם אל האתר.

5. דוחות כספיים

5.1 ויליפוד הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה").
5.2 ויליפוד מפרסמת את דוחותיה התקופתיים בהתאם להוראות הדין.
5.3 דוחות אלה כוללים, בין היתר את תיאור עסקי התאגיד, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ואת הדוחות הכספיים ביחס לכל תקופה.
5.4 כל גולש באתר יכול לעיין בדוחות הכספיים, על ידי לחיצה על הלינק של דוחות כספיים באתר המפנים אותו ישירות לאתר הבורסה.
5.5 מובהר בזאת כי האמור בדוחות הכספיים אינו מקיף או ממצה ואינו מתיימר לבוא במקום הדוחות והדיווחים הרשמיים שויליפוד שולחת לבורסה בהתאם לכל דין. בנוסף, המידע בדוחות הכספיים מעודכן לעת פרסומו הראשוני ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום הראשוני עשויים לחול בהם שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר. המידע בדוחות הכספיים אינו מהווה אפוא חלק מהפרסומים הרשמיים המחייבים את ויליפוד ואיננו מהווה תחליף להם.
5.6 ויליפוד עושה מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה בדוק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת, לרבות גם באתר הבורסה שלויליפוד אין כל שליטה עליו. במקרים אלה, יקבע רק האמור בפרסומיה הרשמיים של ויליפוד ובמסמכיה.
5.7 המידע הכלול בדוחות הכספיים מוצע באתר כפי שהוא (As Is) והוא אינו מיועד להתאים לצרכיו, ליכולותיו ולמטרותיו של כל אדם ואדם.
5.8 אין באמור בדוחות הכספיים וכן בדפי האתר משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי ויליפוד ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ מקצועי ואישי. ויליפוד אינה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג בדוחות הכספיים באמצעות אתר זה.

6. תכנים המועלים על ידי הגולשים באתר

6.1 ככל והאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשי האתר, אזי מסירת תכנים כאמור כמוהה אישור מטעם המשתמש באתר כי הוא בעל הזכויות בהם ורשאי למסרם לפרסום וכי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים כאמור.
6.2 אין למסור לאתר תכנים פוגעים באדם או בקבוצה, תכנים שיש בהם הסתה כנגד אדם או קבוצה, תכנים הקוראים לאלימות או מעודדים אלימות, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים או המיועדים למבוגרים בלבד או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. כמו כן, אין ליצור קישור לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
6.3 הגולש מתחייב, בעצם השימוש באתר, לשפות את ויליפוד וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד ויליפוד וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסר אותו גולש לפרסום באתר או כל שימוש שעשה בשירותיו.
6.4 מובהר כי תכנים הנמסרים לפרסום באתר, על ידי גולשים, אינם מבטאים את דעת ויליפוד או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. גולשים המוסרים תכנים לפרסום באתר נדרשים להקפיד שהתכנים ופרסומם יהיו חוקיים.
6.5 כל גולש באתר מאשר בזאת שהוא בעל הרשאה כדין המתירה לו למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. ויליפוד לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. כל גולש יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את ויליפוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

7. קישורים באתר

7.1 באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת ויליפוד לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. ויליפוד אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
7.2 ויליפוד אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. ויליפוד רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.
7.3 האתר משתמש ב"עוגיות" (COOKIES) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של כל גולש ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע. מובהר כי ביכולתו של כל גולש למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבו באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבו בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלו וסיסמתו, וזאת במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהגולש מבקש לקבל באתר.

8. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הן של ויליפוד או של אחרים שנתנו לויליפוד רשות שימוש בהם. אין לעשות כל שימוש בתכנים האמורים ללא הסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של ויליפוד.

9. הדין החל

9.1 תנאים אלה כפופים לדין הישראלי בלבד.
9.2 סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.