וילי-פוד השקעות בע"מ

("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 17 בנובמבר 2022, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב נחל חריף 4, יבנה. על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (א) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים), ה"ה צבי ויליגר, יוסף ויליגר, ויעקב נבון (המכהן כדירקטור בלתי תלוי); (ב) מינוי ד"ר יונתן ווגמן כדירקטור בחברה; (ג) מינוי מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה; (ד) מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה; (ה) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, BDO זיו האפט; (ו) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הנו סוף יום המסחר של ה-18 באוקטובר 2022.

למידע נוסף ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il ביום 13 באוקטובר 2022 (אסמכתא: 2022-01-126613).