וילי-פוד השקעות בע"מ

("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 30 בספטמבר 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב נחל חריף 4, יבנה. על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (א) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים), ה"ה צבי ויליגר, יוסף ויליגר, גיל הוכבוים, בן ציון סאו (המכהן כדירקטור בלתי תלוי) ויעקב נבון (המכהן כדירקטור בלתי תלוי); (ב) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, BDO זיו האפט; (ג) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הנו סוף יום המסחר של ה-13 בדצמבר  2020.

למידע נוסף ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il ביום 8 בדצמבר 2002 (אסמכתא: 2020-01-125482).